web analytics
กันยายน 25, 2020

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม วันนี้เงินเข้าแล้ว

เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม แล้ววันนี้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เตรียมเช็กปฏิทินเงินเข้าเดือนพฤษภาคม 2563

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้
เงินคืนภาษี 5% : ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน