เยียวยาเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด ต้องแก้ยังไง

เกษตรกรคนไหน ที่เลขประจำตัวประชาชนเกษตรกรผิด-ถูกจำหน่าย-ยกเลิก ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทได้ ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิก ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคลกลับ

หากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคาร ให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต เงินเยียวยาเกษตรกร แจ้งเปลี่ยนได้ไหม

สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต สามารถแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์ได้

ให้สมาชิกในครัวเรือนกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ 1-4 โดยด่วน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้

ครัวเรือนเกษตรกรใดไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว ให้ผู้นำชุมชนรับรองโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นต่อไป

วันนี้ ธ.ก.ส. โอน เงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 อีก 5,000 บาท

เกษตรกร ที่ได้รับ เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท งวดแรกของเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา วันนี้ ธกส โอนงวดที่ 2 คาดจะโอนได้วันละ 1 ล้านคน

โดยจะทำการตรวจสอบเกษตรกรการมีชีวิตอีกครั้ง จากนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิ.ย. นี้ ต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านคน