web analytics
กันยายน 25, 2020

กลุ่มตกค้าง เยียวยาเกษตรกร ยังไม่ได้เงิน กว่า 70,000 คน

เยียวยาเกษตรกร พบกลุ่มตกค้างร่วมกว่า 74,295 คน รีบตรวจสอบสิทธิ์ ใครยังไม่ได้รับเงินโอน 5,000 บาท ธ.ก …

Read More