web analytics
กันยายน 23, 2020

เกษตรกรชาวประมง เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมงได้ดังนี้ เข …

Read More