ม33เรารักกัน เงินเข้าแล้ว รวม 3000 บาท

เข้าสู่งวดที่สามของการโอนสิทธิ ม33เรารักกัน ให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันนี้ 5 เม.ย. 64

  • งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่ 4 วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ

  • ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย. 64