เงื่อนไข ธนาคารออมสิน มอบ 500 บาท ให้เด็กแรกเกิด 1 เม.ย. 64

ธนาคารออมสิน มอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กเกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2564 รับเงิน 500 บาท ติดต่อขอรับเงินขวัญถุงก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ธนาคารออมสิน มอบ 500 บาท มีดังนี้

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร