หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต เงินเยียวยาเกษตรกร แจ้งเปลี่ยนได้ไหม

สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต สามารถแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์ได้

ให้สมาชิกในครัวเรือนกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ 1-4 โดยด่วน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้

ครัวเรือนเกษตรกรใดไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว ให้ผู้นำชุมชนรับรองโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นต่อไป