web analytics
กันยายน 21, 2020

แบงก์ชาติประกาศวันหยุด ชดเชยวันสงกรานต์ 4 และ 7 ก.ย. นี้

ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. นี้เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 63 และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63 เป็นวันหยุดธนาคาร หยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ