เยียวยาเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด ต้องแก้ยังไง

เกษตรกรคนไหน ที่เลขประจำตัวประชาชนเกษตรกรผิด-ถูกจำหน่าย-ยกเลิก ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทได้ ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิก ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคลกลับ

หากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคาร ให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com