web analytics
กันยายน 26, 2020

เราไม่ทิ้งกัน ใกล้ปิด คนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แสดงตัวที่กรุงไทยด่วน

ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com กว่า 1 แสนคน แสดงตัวที่สาขาธนาคารกรุงไทยโดยเร็ว เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท ก่อนหมดสิทธิ์

มาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ค. 63 สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99% ที่เหลืออีก 1% คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์

กลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย คิดเป็นสัดส่วน 1% ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563