web analytics
กรกฎาคม 14, 2020

ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เริ่ม 14 พ.ย. นี้

ครม. เห็นชอบมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ไม่มีการแจกเงิน 1,000 บาท แต่ได้รับ Cash Back เช่นเดิม

ใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินคืนได้ไม่เกิน 15% หรือ 4,500 บาท หากใช้จ่ายวงเงินเกินกว่า 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 20% ของส่วนที่เกิน หรือ 4,000 บาท

สำหรับโครงการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 จะลงทะเบียนในวันที่ 14 พ.ย. นี้